Diễn Văn - Huấn Từ

Việc chăm sóc mục vụ ơn gọi cần một Giáo Hội di chuyển, có khả năng mở rộng các biên giới của mình, không dựa vào sự hẹp hòi của những toan tính con người hay sự sợ hãi phạm sai lỗi,
Thông điệp của bài Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta một trong những chủ đề mang tính đặc trưng nhất của mùa Vọng: Thiên Chúa viếng thăm nhân loại.
“Giáo Hội đã cảm thấy cần thiết phải dấn thân trong lãnh vực giáo dục, vì sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo Hội cũng bao hàm bổn phận trao lại cho những người nghèo nhất phẩm giá của họ”.
Chúng ta hãy dành Bài Giáo Lý hôm nay để nói về một công việc của Đức Thương Người, mà tất cả chúng ta đều biết rất rõ, nhưng có lẽ chúng ta lại không đưa nó vào trong thực hành
Chúa Giêsu trong Tin Mừng dạy chúng ta phải có một tâm hồn và tư tưởng rõ ràng sự chắc chắn rằng Thiên Chúa hướng dẫn lịch sử của chúng ta và biết thời gian cánh chung cũa mọi thứ và mọi sự kiện.
Trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, thực vậy, không muốn loại trừ bất kì một ai, mà muốn bao gồm hết tất cả.