Friday, 24 January 2020 01:32

Nền Tảng Của Bí Tích Thánh Thể

Bí tích Thánh Thể “là nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô giáo”. ơi Bí tích Thánh Thể, hiến lễ của Đức Giêsu trên Thánh Giá được hiện tại hóa. Hiến lễ của Đức Giêsu là chóp đỉnh của lịch sử cứu độ.
Thần học đưa ra nhiều tên gọi cũng như khái niệm về Thánh Thể. Điều này cho thấy vẻ phong phú và chiều kích nền tảng của mầu nhiệm Hy tế mà chính Đức Giêsu đã thiết lập.
Friday, 24 January 2020 01:32

Thánh Thể - Mầu Nhiệm Cứu Độ

Ngay từ khởi đầu, Thánh thể đã là một sự kiện: theo tập tục của người Do Thái, Đức Giê-su, trước khi chịu tử nạn, đã chia sẻ bữa ăn với các môn đệ, cùng với các ông bẻ chiếc bánh
Hằng năm vào Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta cử hành thánh lễ Tiệc Ly để tưởng niệm việc Đức Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể, rửa chân cho các môn đệ và trối lại cho chúng ta giới luật yêu thương.
Bí tích Thánh Thể là trung tâm điểm của Giáo Hội, là trọng tâm trong đời sống tu trì. Thánh Thể cũng là “nguồn mạch” của mọi sinh hoạt trong đời sống Giáo Hội
Chiêm ngắm khuôn mặt Đức Kitô, và chiêm ngắm khuôn mặt của Người cùng với Đức Maria, là chương trình mà tôi đã đặt ra trước Giáo hội khi mở đầu thiên niên kỷ thứ III,
Page 1 of 2