Nhân Học

Nhân Học (12)

Tạp chí Nouvelle revue de théologie số mùa hè năm 2008 đăng bài của Vincent Aucante về thuyết tiến hoá theo tư tưởng của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI.

Khoa học xem ra không sai khi chủ trương có tiến hóa từ con khỉ, thậm chí từ Quantum sơ thủy (initial), đến con người. Nhưng nay thì phải chỉnh lại tí ti : Không phải tới con người, mà tới gần con người thôi.

Quan điểm triết học Kitô giáo chủ trương trả lại cho con người „dignitas humana“ – nhân phẩm bất khả nhượng, mà Đấng Tạo Hóa đã ban tặng cho mỗi người khi Người dựng nên họ và cho họ được mang trên mình hình ảnh của Người (x. St 1,27).

Chúng ta cũng đã đề cập đến tương quan giữa con người với vũ trụ, với không gian và thời gian. Tuy nhiên, khi bước sang nguồn gốc của linh hồn, chúng ta thấy rằng nó bắt nguồn từ một nguyên uỷ cao hơn thế giới vật chất này.

Saturday, 25 January 2020 01:28

Nhân Sinh Quan Kitô Giáo: Phẩm Giá Con Người

Written by

Chúng ta có thể trả lời cách vắn tắt rằng: đặc trưng của con người là “nhân tính” (La tinh: humanitas, Pháp: humanité, Anh: humanity), nghĩa là tính cách làm người!

Ở đây con người có thể hiểu như là mỗi cá nhân hoặc như cộng đồng nhân loại sống trong không gian và thời gian. Ta có thể phân biệt không gian và thời gian theo nghĩa vật lý và theo nghĩa nhân sinh.

Cho đến nay chúng ta tìm hiểu con người xét như cá thể qua những hoạt động nội tại (nhận thức và ước muốn) và thân xác. Tuy là những sinh hoạt của cá nhân nhưng chúng ta có thể nhận thấy chiều kích xã hội của chúng.

Saturday, 25 January 2020 01:27

Nhân Sinh Quan Kitô Giáo: Thân Xác

Written by

Không thiếu tôn giáo và triết học coi thân xác như tù ngục giam giữ linh hồn. Theo họ, linh hồn (hoặc các giá trị tinh thần) mới thực là phần tinh anh của con người. Ngược lại, các học thuyết duy vật không nhìn nhận yếu tố tinh thần nơi con người.

Saturday, 25 January 2020 01:27

Nhân Sinh Quan Kitô Giáo: Ước Muốn

Written by

“Biết” và “Muốn” liên hệ chặt chẽ với nhau: có biết thì mới thèm muốn; nếu không biết thì cũng không thèm (vô tri bất mộ). Khi ta biết một cái gì tốt thì nảy lên ước muốn chiếm hữu nó; còn trước đó, bởi vì ta chưa biết nó cho nên ta chẳng quan tâm gì đến.

Saturday, 25 January 2020 01:27

Nhân Sinh Quan Kitô Giáo: Nhận Thức

Written by

Tuy tách rời hiện tượng “nhận thức” và “ước muốn” làm hai đề mục nghiên cứu, nhưng ai ai cũng biết mối liên hệ mật thiết giữa đôi bên, được phản ánh qua tục ngữ “vô tri bất mộ”: không biết thì không yêu.