TM Theo Gioan

TM Theo Gioan (75)

Sunday, 29 December 2019 11:40

Ga 16,12-15: Thần Khí Sự Thật

Written by

Đấng Bảo Trợ sẽ hướng dẫn các môn đệ tới sự thật toàn vẹn. Ở Ga 8,31-32, Đức Giêsu đã hứa: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật”. Điều này được nên trọn trong và qua Đấng Bảo Trợ.

Sunday, 29 December 2019 11:40

Ga 14,23-29: Đức Giêsu Luôn Luôn Hiện Diện

Written by

Đức Giêsu khẳng định rằng người nào yêu mến Người, thì phải “giữ lời” Người, nghĩa là gắn bó với lời loan báo của Người và nhận biết bằng đức tin những gì Người đã yêu cầu (x. Ga 14,15.21.23).

Sunday, 29 December 2019 11:39

Ga 13,31-33a.34-35: Điều Răn Mới

Written by

Con Người được tôn vinh vào lúc Người hy sinh mạng sống. Không phải bằng lời nói, nhưng xuyên qua biến cố thực hữu và tuyệt đối hệ trọng này, Người tỏ mình ra như là Con được liên kết với Cha bằng một niềm tín thác vô biên.

Sunday, 29 December 2019 11:39

Ga 10,27-30: An Toàn Trong Tay Thiên Chúa

Written by

Đức Giêsu khẳng định rằng, các chiên đều thuộc về Người bởi vì Chúa Cha đã ban các con của Ngài người cho Người (x. Ga 6,37.44.65; 17,6-7).

Tuy ngay từ đầu, Tin Mừng thứ IV được lưu truyền luôn luôn có chương 21, các nhà chú giải cho rằng, chương này chỉ là một phụ trương được thêm vào sau.

Giai thoại này được đặt ở đây có lẽ để minh họa lời khẳng định của Đức Giêsu ở Ga 8,15: “Phần tôi, tôi không xét đoán ai cả”. Chúng ta thấy như thế trong một số thủ bản chữ hoa Hy Lạp, nhất là bản D (Codex Bèze), trong các thủ bản Latin cổ...

Sunday, 29 December 2019 11:39

Ga 2,1-12: Tiệc Cưới Cana

Written by

Về đoạn văn Ga 2,1-12, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi sau đây: câu truyện Cana mở ra một phân đoạn mới (gọi là “Sách các dấu lạ”, chương 2–12) hoặc khép lại một bài tựa mang tính tường thuật (Ga 1,19–2,12)?

Sunday, 29 December 2019 11:38

Ga 18,33b-37: Đức Vua Giêsu

Written by

Người tuyên bố ba lần: “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (18,36). Đức Giêsu muốn nói rằng, Nước của Người không phải là kiểu trần gian, không có dính dáng gì với những chuyện lãnh địa hoặc quyền chúa tể

Sunday, 29 December 2019 11:38

Ga 6,54a.60-69: Bỏ Đi Hoặc Ở Lại

Written by

Thứ lương thực lạ lùng và Bài Diễn từ về Bánh ở đây khác các dấu lạ và các diễn từ khác của Đức Giêsu do sự kiện là trong vấn đề này, các môn đệ lấy lập trường.

Đức Giêsu đã dùng ngôn ngữ hiện thực, thậm chí sống sượng (“ăn”, trôgein) để diễn tả tính hiện thực của bí tích Thánh Thể. Để được thông phần vào sự sống muôn đời, cần phải ăn thịt Con Người và uống máu Người.

Page 1 of 6