Lịch sử của dân Do Thái hay Cựu ước là ‘tiền thân’ của sự thành toàn mạc khải với công cuộc cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Giêsu Ngôi Lời nhập thể.
Để đức tin và lý trí có thể hòa hợp với nhau cùng với sự trợ lực bên trong của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa đã muốn dùng những bằng chứng ngoại tại của mạc khải tức là những biến cố thiên linh
Monday, 06 January 2020 13:36

Mạc Khải Và Việc Nhập Thể

Thần học hiện đại có khuynh hướng nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ giữa mạc khải và con người Chúa Kitô. Chúa Kitô là tất cả mạc khải, là trung tâm của toàn thể lịch sử mạc khải.
Monday, 06 January 2020 13:36

Mạc Khải Và Đức Tin

Ý niệm mạc khải tự bản chất là tương quan: mạc khải luôn luôn xảy ra trong tương quan với một cá nhân hay một cộng đoàn.
Monday, 06 January 2020 13:36

Thần Học Về Mặc Khải

Một trong những đề tài quan trọng nhất của Thần học nền tảng đó là mạc khải (=MK). Có nhiều đường lối để trình này MK
Hiến Chế Tín Lý về Mặc Khải là một trong những văn kiện nền tảng quan trọng nhất và được bàn cãi sôi nổi nhất trong Công Đồng Vaticanô II. Văn kiện này bắt đầu được đưa ra vào tháng 12/7/1962