Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Thiên Chúa cũng đã đặt ra luật cho Dân riêng của mình là dân It-ra-en rằng: "Ngươi không được nằm với đàn ông như nằm với một đàn bà. Đó là điều ghê tởm" (Lv 18,22).
Friday, 24 January 2020 01:05

Vấn Nạn Luân Lý Về Phái Tính

Những sự kiện- hôn nhân đồng tính, vấn đề phái tính, phá thai, đa thê- được công nhận trên bình diện luật pháp của một quốc gia và được rất nhiều các phong trào trên thế giới ủng hộ
Khi nói về đề tài nhạy cảm đồng tính luyến ái, người ta thường rơi vào hai thái cực: một là kỳ thị không thương tiếc, hai là bao dung ủng hộ.
Nhân danh việc cấm phân biệt đối xử giữa nam và nữ giới, người ta phủ nhận luôn nền tảng sinh học của giới tính. Trong lịch sử, sự bất bình đẳng nam nữ phát sinh chủ yếu từ văn hoá, điều đó là hiển nhiên.
Friday, 24 January 2020 01:05

Phái Tính: Kỳ Diệu Và Bi Kịch

Phái tính là một điều kỳ diệu nhưng cũng dễ rơi vào suy đồi. Kinh Thánh đã cho ta thấy cần phái tính có sự nhìn nhận tha thể của người khác và nhìn nhận tha thể của Thiên Chúa bằng Lời
Qua phái tính, người nam và người nữ còn tham dự vào phúc lành Thiên Chúa khi ngài cho họ khả năng cộng tác với ngài để lưu truyền sự sống. Như vậy, họ có cảm nghiệm về năng lực sáng tạo của mối tương quan.
Page 1 of 4