Mặc dầu “căn tính tâm linh của chúng ta thì cao trọng hơn của cải vật chất hay tài năng nhân loại, nhưng căn tính ấy cũng không kém mong manh và giả tạo”. “Kiêu ngạo khiến chúng ta khắt khe và thiếu kiên nhẫn với những kẻ không “hành…
Đời sống thánh hiến nằm ngay ở giao điểm của sự đảo ngược Tin Mừng, nên có thể nói tất cả mọi “chi tiết” của đời sống thánh hiến đều phản ảnh một thách đố.
Friday, 24 January 2020 01:55

Xã Hội Học Các Dòng Tu

“Tôn giáo” trong Xã Hội Học có thể dùng như tính từ hoặc như danh từ. Như tính từ, sociologie religieuse là một ngành của mục vụ, nhằm tìm hiểu tình hình thực hành đạo của một đơn vị
“Chiêm niệm” có lẽ là một từ ngữ đặc thù của đạo Công giáo, chứ không thấy dùng trong các tôn giáo khác. Chiêm niệm được dùng để dịch từ “contemplatio” trong tiếng Latinh (chuyển sang tiếng Pháp và tiếng Anh là “contemplation”).
Nói đến các tác phẩm của thánh Thérèse Lisieux, còn gọi là Thérèse Hài Đồng Giêsu, quý vị sẽ nghĩ ngay đến truyện “Một Tâm Hồn” .
Friday, 24 January 2020 01:54

Đời Sống Thiêng Liêng

Spiritualis là tính từ, gốc bởi danh từ spiritus (cũng như trong tiếng Pháp, spiritual bởi esprit hoặc tiếng Anh spiritual bởi spirit). Thế nhưng spiritus có nghĩa là gì? Nó có thể là: tinh thần, lý tưởng, thần khí, trần trí.
Page 1 of 7