Tự Sắc

Tôi thay đổi quy định, kể từ nay, các vị mục tử của Giáo Hội có thể chọn những người được tham dự vào nghi thức rửa chân trong số tất cả các thành phần dân Chúa.
Việc phục hồi sự gần gũi giữa Thẩm Phán và các tín hữu, sẽ không thể nào thành công nếu Hội Đồng Giám Mục không khuyến khích từng vị Giám Mục và cùng nhau giúp đỡ để tiến hành việc cải tổ thủ tố tụng hôn nhân.
Theo tin của Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, thì ngày 8 tháng 9 hôm qua, Đức Giáo Hoàng đã ban hành hai Tự Sắc lần lượt tên là Mitis Judex Dominus Jesus và Mitis et Misericords Jesus để cải tổ các thủ tục liên quan đến việc tuyên bố…
LTS: Ngày thứ Bẩy 27 tháng Sáu năm 2015, Tòa Thánh đã công bố một Tông Thư dưới dạng Tự Sắc của Đức Thánh Cha thành lập Bộ Thông Tin Tòa Thánh.
Việc quản lý các lĩnh vực kinh tế và tài chính của Toà Thánh gắn liền với nhiệm vụ cụ thể của Toà thánh, không chỉ trong việc phục vụ thừa tác vụ phổ quát của Đức Thánh Cha, mà còn liên quan đến công ích, theo quan điểm phát…
Được kể là hợp luật khi cử hành Thánh Lễ theo bản tiêu biểu của Sách Lễ Rôma do Chân Phước Gioan XIII công bố năm 1962 và chưa bao giờ bị hủy bỏ, như một hình thức ngoại thường trong Phụng Vụ của Giáo Hội.