Friday, 24 January 2020 01:27

Nền Tảng Của Bí Tích Thêm Sức

Bí tích Thêm Sức tăng cường và củng cố ấn tích Chúa Thánh Thần đã trao ban cho chúng ta trong Bí tích Rửa Tội. Dấu chỉ củaBí tích là việc xức dầu bằng dầu thánh, gọi là dầu “Sanctum Chrisma” (S.C.).
Thánh Tôma xem BT này là “BT tràn đầy ân sủng” và là BT "trong đó những sức lực củng cố tinh thần được trao ban cho người đã được tái sinh”.