Pháp chế của các Tu đoàn quy chiếu về luật chung của các Hội Dòng thánh hiến, nhưng cần tôn trọng tính chất riêng biệt của mỗi Tu Đoàn (đ. 732) liên quan
Nhà lập pháp đã đặt các Tu Đoàn (societates) vào một khối riêng biệt, tách biệt ra khỏi các Dòng tu và Tu Hội Đời (instituta religiosa / instituta saecularia).
Tuy vẫn duy trì quyền tự trị nội bộ (đ. 586), các Tu Hội Giáo phận được đặt dưới sự săn sóc mục vụ của Giám Mục của Giáo phận tại nơi mà họ cư ngụ (đ. 594).
Bằng một công thức súc tích, Bộ Giáo Luật nói rằng hoạt động tông đồ diễn tả và thực thi việc thánh hiến. Như vậy sẽ tránh được sự giằng co giữa sự hiến thân cho Chúa và sứ vụ
Đối với các tu hội đời, điều 711 xác định là điều này không làm thay đổi “tình trạng giáo luật, giáo sĩ hay giáo dân” của các thành viên; điều này khác với các Dòng tu.
Bộ Giáo Luật đã bỏ thuật ngữ “hàng ngũ trọn lành” (status perfectionis) và nhất là ngôn ngữ của Hiến Chế Provida Mater có thể khiến người ta tưởng lầm là có phẩm trật giữa các Dòng tu, theo đó các Tu Hội Đời được xếp tương đương với Dòng…
Page 1 of 20