Thông qua những diễn biến của lịch sử con người, Giáo hội đã không ngừng cần đến việc chiếm lại những kho tàng của truyền thống để trả lời cho những thách đố luôn mới mẻ của việc loan báo tin mừng.
Trong các văn kiện của Công Đồng có ba văn kiện đề cập đến những vấn đề mà các Công Đồng trước đây không đề cập đến là vấn đề Tự Do Tôn Giáo, Đại Kết và liên hệ với các Tôn Giáo Ngoài Kitô Giáo.
Gaudium et spes là Hiến Chế mục vụ về Hội Thánh và dài nhất trong bốn Hiến Chế của Công Đồng Vaticanô II, gồm 93 câu. Hiến Chế này được chia thành hai phần.
Saturday, 04 April 2020 15:12

Tóm Lược Hiến Chế Mặc Khải (Dei Verbum)

Written by
Có thể nói rằng Dei Verbum là một văn kiện nền tảng và được bàn cãi sôi nổi nhất trong Công Đồng Vaticanô II. Văn kiện này bắt đầu được đưa ra vào tháng 12-7- 1962, và mãi đến ngày 29 - 10 -1965 mới được thông qua
Phụng Vụ là phương thế tuyệt vời nhờ đó các tín hữu có thể diễn tả trong cuộc sống của mình và tỏ bày cho những người khác mầu nhiệm Đức Kitô và bản tính đích thực của Hội Thánh chân chính
Saturday, 04 April 2020 15:11

Tóm Lược Hiến Chế Lumen Gentium

Written by
Lumen gentium là một trong bốn hiến chế nền tảng của Công Đồng Vaticanô II. Muốn hiểu những văn kiện của Công Đồng, người ta trước hết phải hiểu hiến chế này.
“Cho tới thời Công Đồng, Giáo Hội vốn sống qua một mùa truyền giáo sốt sắng như chưa từng có”. Đó là lời nhận định của Cha Piero Gheddo thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại (PIME).
Giờ đây đã 50 năm qua kể từ ngày Giáo hoàng Gioan XXIII làm thế giới bất ngờ bằng tuyên bố ý định triệu tập công đồng giáo hội.