Tại sao lại “loan báo Tin Mừng cho muôn loài thọ tạo”? Cây cối có thể nghe Tin Mừng? Khi người ta nghe theo sứ điệp của Chúa Kitô, phải chăng tất cả vũ trụ sẽ được biến đổi?
Saturday, 28 December 2019 10:44

Mc 16, 1-8: Các Phụ Nữ Ra Mộ

Written by
Ba lần Đức Giêsu tiên báo không chỉ là tiên báo Khổ Nạn. Người đã luôn nói về trọn cuộc hành trình của Người và luôn luôn đặt biến cố Phục Sinh như là chặng cuối của hành trình này.
Saturday, 28 December 2019 10:44

Mc 14,1-15,47: Cuộc Thương Khó Của Đức Giêsu

Written by
Trọng tâm của cuộc Thương Khó là Đức Giêsu. Người đã khởi đầu cuộc sống công khai bằng việc loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa và kêu gọi các môn đệ hợp tác với Người.
Saturday, 28 December 2019 10:44

Mc 9, 2-10: Đức Giêsu Biến Đổi Hình Dạng

Written by
Cuộc đời của Đức Giêsu là một hành trình, một chuyến đi đường. Điều này, tác giả Mc đã cho thấy dọc theo tác phẩm của ngài với từ ngữ “con đường” (hodos), đặc biệt trong phân đoạn 8,27–10,45
Người đọc sẽ ngạc nhiên trong cách trình bày của Tin Mừng Mác-cô về đề tài tương phản và nghịch lý: “Bí mật công khai.” Làm thế nào “bí mật” lại có thể đi với sự đối lập là “công khai”?
Tác giả đã đặt câu truyện này vào thời gian Đức Giêsu thi hành sứ vụ tại Galilê. Chúng ta chỉ biết tổng quát như thế nhờ c. 39.
Saturday, 28 December 2019 10:43

Mc 1,12-15: Đức Giêsu Chiến Thắng Satan

Written by
Đây là phân đoạn cuối của Lời tựa (1,1-15), kể lại những hoạt động đầu tiên của Đức Giêsu sau khi chịu phép rửa.
Saturday, 28 December 2019 10:43

Mc 1, 29 - 39: Từ Thán Phục Đến Đức Tin

Written by
Nhưng “một ngày ở Caphácnaum” lại thuộc về toàn bộ rộng lớn hơn (1,14-39), trong đó Đức Giêsu tỏ mình ra tại miền Galilê, đến bờ Biển Hồ, vào thành Caphácnaum