Tiếng nói cuối cùng trên toàn thể lịch sử nhân loại và trên tất cả các tình huống là biến cố Con Người ngự đến trong vinh quang Thiên Chúa (Mc 13,26).
Khung cảnh Đền Thờ, phòng tàng trữ của cải, cùng với những người giàu dâng cúng thật nhiều tiền, càng làm nổi bật sự nhỏ bé, bần khốn của bà góa, một con người không được luật lệ quan tâm bảo vệ.
Đọc trong ngữ cảnh của tác phẩm Marcô, sứ vụ chữa lành của Đức Giêsu bắt đầu bằng một cuộc trừ quỷ trong hội đường Caphácnaum (Mc 1,21-28) và chấm dứt với việc chữa lành anh mù Batimê tại Giêrikhô.
Sau lời loan báo cuộc Thương Khó lần thứ hai và thứ ba, thái độ đối kháng của các môn đệ và giáo huấn mới của Đức Giêsu vẫn cùng một kiểu.
Điều gì thật sự có giá trị? Điều gì thật sự có ý nghĩa? Cuộc sống hiện tại kết thúc với cái chết. Người giàu đến gặp Đức Giêsu xác tín rằng, có một sự sống đời đời.
Có thể nói, trong phần thứ nhất, tác giả Marcô muốn mô tả Đức Giêsu tiếp tục hoạt động, cả trong chuyến đi lên Giêrusalem. Trong cuộc hành trình này, các môn đệ cần được Thầy giáo huấn kỹ càng để có thể bước theo Thầy.
Page 1 of 7