Thư thứ nhất Gio-an có tương quan với Tin Mừng Gio-an, nhưng Tin Mừng Gio-an và ba thư Gio-an được viết trong những bối cảnh khác nhau. Thư thứ nhất Gio-an mô tả tình trạng của cộng đoàn đang bị chia rẽ
Trong thư 1Ga, nhiều lúc khó phân biệt giữa Thần Khí của Thiên Chúa (viết hoa) và thần khí của con người (viết thường)
 Nét độc sáng của tác giả thư Híp-ri là: trong toàn thể Tân Ước, chỉ có một mình ông quả quyết cách minh nhiên chức tư tế của Chúa Ki-tô.
“Bài giảng cho các Ki-tô hữu đang mất phương hướng”. Đấy là cái tựa người ta đã từng đặt cho “thư gửi tín hữu Híp-ri”
Monday, 06 January 2020 13:12

Tổng Quan Về Ba Thư Gioan

Các thư Gio-an không cho biết rõ tên tác giả. Thư 1Ga cũng không cho biết chức vụ của tác giả. Trong lời tựa (1Ga 1,1-4), tác giả tự xưng ở ngôi thứ nhất, số nhiều