Các vấn đề luân lý gầy tranh luận nhiều nhất hiện nay là những vấn đề nào? Các xu hướng của thần học luân lý hiện nay như thế nào? Chúng ta có thể tìm thấy các câu trả lời trong Thông điệp Veritatis splendor của Đức Giáo Hoàng Gioan…
Công Đồng Vatican II mong muốn có một nền thần học luân lý mang tính hiện sinh, lịch sử hơn, và nhất là chú trọng đến con người trong viễn tượng lịch sử cứu độ.
Một trong những yêu sách của thần học luân lý là phải tìm về Kinh Thánh để khám phá ra những tiêu chuẩn cho cách cư xử, chứ không phải chỉ dựa vào các triết gia, các học giả.
Hiện nay, người ta có khuynh hướng nhấn mạnh đến “luật lớn lên” trong luân lý. Người Kitô hữu chỉ thực sự tiến bộ trong đời sống tôn giáo khi luôn tìm hiểu và thực hành những bổn phận Chúa dạy làm.
Friday, 17 January 2020 06:36

Luân Lý Về Tội Lỗi

Cuộc sống và cuộc khổ nạn của Đức Kitô là cuộc chiến chống lại tội lỗi và sự hủy diệt của nó. Còn cái chết và sự phục sinh của Ngài là dấu chỉ sự chiến thắng trên tội lỗi (x. Rm 8,3; Dt. 2,17).
Friday, 17 January 2020 06:36

Luật Luân Lý (3)

Trong thần học kinh viện, theo định nghĩa của thánh Tôma, luật là một quy định của lý trí nhằm phục vụ công ích, do người có trách nhiệm với cộng đoàn ban hành (x. Saint Thomas, S.T, I. II, q. 90, a. 4).
Page 1 of 5