Friday, 24 January 2020 01:26

Nền Tảng Của Bí Tích Rửa Tội

Bí tích Rửa Tội là nền tảng đời sống Bí tích của tất cả các Kitô hữu. Đây là Bí tích quan trọng trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, đến độ Người đã dành nhiều biến cố để tiên báo trong suốt Cựu Ước.
Friday, 24 January 2020 01:26

Bí Tích Thánh Tẩy Kitô

Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo (từ nay, được viết tắt : GLHTCG) số 1257 viết : “Chính Chúa khẳng định rằng bí tích Rửa Tội là cần thiết để được ơn cứu độ…
BT Thánh Tẩy là BT, qua đó, nhờ việc tẩy rửa với nước và kêu cầu danh Chúa Ba Ngôi, con người được tái sinh trong linh hồn.