Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân (1)

Friday, 24 January 2020 01:33

Tổng Quan Về Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Written by

Bí tích xức dầu bệnh nhân là BT, trong đó người tín hữu nhận được hồng ân của Thiên Chúa để được ơn cứu độ siêu nhiên cho linh hồn và cũng thường được nhận ơn cứu độ tự nhiên phần xác,