Ở thời Veda và Brahmana hầu như chúng ta không có lối để thoát, bởi vì ở thời đại này, ngoài lễ tế không còn con đường giải thoát nào khác, thế mà lễ tế là gì? Nếu không phải là tổng hợp một số hành động ?
Lấy hữu thể làm nền tảng của tất cả. Riêng triết học kinh viện còn phân biệt hữu thể và bản thể và essentia), phân biệt cái có đấy và cái có là, bởi vì hữu thể với tính thì không thể có sự khác biệt (esse in quantum esse…
Friday, 24 January 2020 11:19

Triết Lý Chính Trị Của Ấn Độ

Triết lý chính trị mà chúng ta sẽ trình bày tổng quát dưới đây được rút tỉa từ những tác phẩm khác nhau và nhiều khi không phải là những tác phẩm trực tiếp nói về những vấn đề chính trị.
“Thế giới này sinh ra trong hoan lạc, nó được hoan lạc nâng đỡ nó, đi về hoan lạc và đi vào trong hoan lạc”.
Chúng ta thường gặp khó khăn khi nghiên cứu tư tưởng Ấn Độ, bởi vì phương tiện tri thức của người Ấn Độ khác với phương tiện tri thức của phần đông các triết gia và các nhà thần học Tây phương
Friday, 24 January 2020 11:19

Jaina Trong Triết Học Ấn Độ

Theo Kỳ na giáo, thế giới và phi thế giới (non monde) được kiến tạo do 5 yếu tố căn bản (astykâya) : chuyển vận (mouvement), ngừng (arrêt), không gian (âkâsa), linh hồn (jiva) và vật chất (pudgala matìere).
Page 1 of 2