Friday, 24 January 2020 01:31

Tổng Quan Về Bí Tích Thánh Thể (3)

Phận vụ cơ bản nhất của chức vụ tư tế là hy tế. Dt 8,3: “Bất cứ ai được phong làm thượng tế cũng là để dâng lễ vật và tế phẩm.”
Friday, 24 January 2020 01:31

Tổng Quan Về Bí Tích Thánh Thể (2)

Tính chân thật căn cứ vào sự kiện các cộng đoàn kitô giáo xa xưa đều cử hành Tiệc Thánh, theo đúng như lệnh truyền của Đức Kitô, không có một chút gì phải nghi ngờ cả.
Friday, 24 January 2020 01:30

Tổng Quan Về Bí Tích Thánh Thể (1)

Thánh Kinh chỉ minh chứng cách gián tiếp về việc tôn thờ BT TT, một mặt căn cứ vào sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong BT TT
Page 2 of 2