Tuesday, 14 January 2020 04:18

Quan Niệm Sự Chết Theo Kitô Giáo

Các vấn nạn về sự chết, sau sự chết, có sự sống vĩnh hằng không? sự sống đó như thế nào?
Tuesday, 14 January 2020 04:17

Kinh Mân Côi Với Dòng Đaminh

Như chúng ta nhận thấy rằng, hầu hết các ảnh tượng kính Đức Mẹ Mân Côi đều có thánh Đaminh (đôi khi còn thêm thánh Catarina) đi kèm. Tục truyền rằng, chính thánh Đaminh đã lãnh nhận cỗ tràng hạt từ Đức Mẹ, và đã đi “tuyên truyền” cho việc…
Nếu có thể nói đến một ơn đặc biệt của Giáo Hội hôm nay thì phải nói đó là ơn liên hệ đến chính Chúa Thánh Thần.
Trong sách Tông Ðồ Công Vụ: “Hết thảy họ đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện, cùng với các phụ nữ và Ðức Maria, Mẹ Ðức Giêsu và các anh em Ngài” (Cv 1,14)
Tuesday, 14 January 2020 04:16

Đức Maria: Mẹ Các Tín Hữu

Chúng ta cần xác định ngay từ đầu rằng, hai tước hiệu hay hai chân lý được bàn đến không nằm trên cùng một bình diện. “Mẹ Thiên Chúa” là một tước hiệu được định tín cách long trọng, dựa trên mẫu tính thực (maternité réelle)
Khi chiêm ngắm Ðức Maria trong mầu nhiệm Nhập Thể, chúng ta đã để trước mắt mình bức icóne được gọi là bức “Trinh Nữ dịu hiền” hay bức Trinh Nữ của Vladimir.